خانه

به هوش من چیزی نیاموز

رضا فرمند

 

آزادی، نام دیگر زیستن است

آزادی، نام دیگر برگزیدن است

به هوش من چیزی نیاموز!

به ذوق من چیزی نیاموز!

از زندگی من بیرون شو

و خدای ستمگرت را هم با خود ببر!

 

۲۰ ژوئن ۲۰۰۹