خانه

کتابنامه

رضا فرمند

 


مناقب العارفین. شمس‌الدین احمد افلاکی العارفی. به کوشش تحسین یازیچی، دنیای کتاب، ۱۳۶۲

*

مقالات شمس. شمس‌الدین محمد تبریزی. مصحح محمد علی موحد، انتشارات خوارزمی، ۱۳۶۹

*

پله‌پله تا ملاقات خدا. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، انتشارات علمی ۱۳۷۰

*

سرّ نی. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. انتشارات علمی ۱۳۷۲

*

جستجو در تصوف ایران. دکتر عبدالحسین زرین‌کوب، موسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۳۶۹

*

شکوه شمس. ان ماری شیمل، با مقدمه‌ی استاد سید جلال‌الدین آشتیانی. ترجمه‌ی حسن لاهوتی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۷

*

تذکرة العشرا. دولتشاه سمرقندی. انتشارت پدیده «خاور»، چاپ دوم، ۱۳۶۶

*

خط سوم. دکتر ناصر الدین صاحب‌الزمانی، مطبوعاتی عطائی

*

شرح زندگانی مولوی. بدیع‌الزمان فروزانفر، کتابفروشی زوّار، تهران، ۱۳۴۵

*

گزیده‌ی غزلیات شمس، به کوشش، دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، ۱۳۶۲

*

Mehmed önder. Gönüller Sultani. HZ. Mevlâna, Ankara, 1993
*
Mehmed Ônder. The Mevlâna Muesum, Aksit, 1993