خانه

زندگی می‌گوید

رضا فرمند

 

 

آزادی می‌گوید:

خدا هم نباید بی‌اجازه، خدایی کند!

*

مِهر می‌گوید:

یک خدای بزرگ،

روی حرف دخترکی حرف نمی‌زند!

*

فراست می‌گوید:

فرهنگ چنان باید باشد که هیچ کس نتواند

تفنگی از آن بیاویزد

*

دانش می‌گوید:

هیچ معنایی نباید در چنگ زور بماند.

*

پیروزی می‌گوید:

کوشش، همیشه بارور است

از بلندای همه‌ی پُرسش‌ها می‌تواند گذشت

*

امید می‌گوید:

هر بستگی‌ دریچه‌ای باید داشته باشد

راه‌ها در تکاپوهاست

 

۲۶ آپریل ۲۰۰۹