خانه

زن یعنی زندگی به زبان ساده

رضا فرمند

 

 

زن یعنی زندگی به زبان ساده

زن یعنی خدا به زبان ساده

زن یعنی زمان به زبان ساده

*

زن، شعری روان و نازک و زنده است

هر خدایی نمی‌تواند او را دُرست بخواند

*

زور، همیشه زن را نادرست خوانده است

زور، همیشه زن را نادرست نوشته است

*

زن آینه‌ای‌ست که پیامبران را فروتن می‌کند

زن آینه‌ای‌ست که خدایان را بزرگ می‌کند

*

هر دین‌‌ای معنای خود را به زن پوشانده است

زن ولی همیشه معنای زندگی را پوشیده است

*

زن یعنی زندگی به زبان ساده

زن یعنی خدا به زبان ساده

زن یعنی زمان به زبان ساده

 

۱۳ اوت ۲۰۱۱