خانه

واژگانت را همیشه سبز نگه دار

رضا فرمند

 

 

واژگان‌ات را همیشه سبز نگه‌‌دار تا کبوتران دوست‌ات بدارند
واژگان‌ات را همیشه سبز نگه‌دار تا بتوانی گل کنی

آینده در تو روی‌ می‌دهد؛ اوچ‌ات را پیدا کن

*

پرواز کن تا آینده‌ای داشته باشی!

فریاد بکش تا آینده‌ای داشته باشی

از آرمان‌ات بالا برو تا آینده‌ای داشته باشی

*

اکنون‌ات را چنان بنویس که آینده بشنود

اکنون خوب، شاهراه آینده است!

*

آینده را در راه ببین؛ در پرسش ببین؛ در گام ببین!

آینده را چون ستاره‌ی شتاب ببین!

تا زنده‌ای همیشه در آینده‌ای!

*

آینده را روی تاقچه‌ی شعر بگذار!

پرسش‌های آینده را همیشه بشنو!

***
در جشن‌گاه روز کارگر امروز

در پارک‌شهر بزرگ کپنهاک

سرگردان‌سرگردان به جست و جوی خودم بودم

*

جوانان می‌دانند کجا و چگونه جشن بگیرند

حرف‌هایت را به آینده بگو!

*

واژگان‌ات را سبز نگه‌دار تا کبوتران دوست‌ات بدارند!

 

اول ماه مه ۲۰۰۹

--------------------

۲۹ آبان ۱۳۸۹- 20 November 2010