خانه

سیب و کلید

رضا فرمند

 

 

خوشبختی پُر از تپش گام است

دست که دراز کنی هر شاخه‌ای کوتاه می‌شود!

*

بخت، همیشه یار تلاش بوده است

هر شاهراه از گامی کوچک باز می‌شوند

*

راه، شیفته‌ی موسیقی گام است

به راه که بیاندیشی پیش گام‌هایت باز می‌شود

*

معناهای بلند با واژه‌های پرنده نوشته می‌شوند

معناهای بلند را نمی‌توان بدون پریدن شکار کرد

*

همینکه به معنایی بیاندیشی واژه‌هایت اوج می‌گیرند

همینکه به معنایی بیاندیشی واژه‌هایت بار می‌گیرند

*

تنها پُرسش‌های ژرف می‌توانند

پاسخ‌های پنهان را در گسترای معناها ببینند

*

خوب که بنگری سیبی هم کلید می‌شود!

 

۲۹ آپریل ۲۰۰۹