خانه

سکس

رضا فرمند

 


سکس، هوش تکامل را در خود آب کرده است؛

و هر معنایی را نمی‌پذیرد.

*

سکس، زیباست!

سکس، وحشی‌ترین گل خون است!

*

سکس، آبی‌ نیست که گره بخورد؛

و آتشی نیست که خاکستر شود

*

سکس، فرزانه‌ترین آب زندگی‌ست!

سکس، آبی‌ترین شتاب جهان است!

*

سکس، هر راهی را در خود آب می‌کند

سکس، هر شتابی را در خود آرام می‌کند

*

ایل‌ها و مذهب‌ها مرزهاشان از سکس گذر دادند؛

و خون‌شان را در سکس پاییدند

با این‌همه سکس، همان سخن پیشین‌‌اش را تکرار می‌کند

*

سکس، هوش شعله‌ور آینده است و با هیچ نیایشی خاموش نمی‌شود

زاهدان هر چه کردند نتوانستند نام خداشان را روی سکس بنویسند

عارفان هرچه کردند نتوانستند سکس را به زنجیر ذکر ببندند

*

سکس، هوش تکامل را در خود آب کرده است؛

و هر معنایی را نمی‌پذیرد.

 

۴ آپریل ۲۰۰۹