خانه

سکس، هوش تر است

رضا فرمند

 

 

سکس، هوش تر است
سکس، زمینی دارد که همه روی آن لیز می‌خورند
*
آذرخش سکس را نمی‌توان در هوا گرفت
آذرخش سکس را نمی‌توان خاکستر کرد
*
سکس، زبان‌ ژرفا؛ زبان فرداست
سکس، زیباترین سوخت امید است
سکس پُر از یاخته‌های سربه‌هوا،
سکس، پُر از رنگین‌کمان جهنده‌ست!

۲۳ دسامبر ۲۰۱۲