خانه

غربت و شتاب بیداری

رضا فرمند

 

 

در غربت از عادت، بیدار می‌شوی

و به شتاب بیداری پرت می‌شوی

*

در غربت در دویدن باید خانه بسازی

در غربت در پریدن باید خانه بسازی

*

در غربت آرامش‌ات را باید در نگرانی پیدا کنی

در غربت آینده‌ات را باید دوان‌دوان بیافرینی

*

غربت، کوچ واژه‌هاست

در غربت، واژگان‌ات را می‌توانی دو‌برابر کنی!

*

من غربت را با دهان زندگی‌ام تا می‌‌توانسته‌ام جویده‌ام

زهرها و شیرینی‌هایش را چشیده‌ام

و شتاب‌هایش را در شاهراه‌ها سوار شده‌ام.

*

در غربت می‌توان در سایه‌های غروب فرو رفت

در غربت می‌توان پیشاپیش آفتاب برآمد

 

ژانویه ۲۰۱۰