خانه

قلب زمان همیشه اکنون است

رضا فرمند

 

 

ببار! ببار! ببار!

اکنون‌ات را آبیاری کن!

در اکنون‌ات هرچه می‌توانی بکار!

قلب زمان همیشه اکنون است!

*

بال‌های اکنون‌ات را بیاب

آسمان اکنون‌ات را بیاب

*

قلب زمان همیشه اکنون است

لبخند بزن! اکنون‌ات را خوشبو کن!

بال بزن! اکنون‌ات را اوج بده

بنوش! بنویس! اکنون‌ات را برَهان!

*

اکنون‌ات را بروب و پاک کن!

اکنون‌ات را بکوب و راه کن!

اکنون‌ات را ببوس و گل کن!

*

اکنون، سرآغاز عشق است

اکنون، سرآغاز هماغوشی‌ست

اکنون، سرآغاز شتاب است

ااکنون، سرآغاز اوج است

کنون، سرآغاز تاریخ است

*

ریسمان اکنون‌ات را چنان بچسب

که هیچ شتابی نتواند پرت‌ات کند

*

در اکنون، پنجره‌هایت را پیدا کن!

در اکنون، شاهراه‌ات را پیدا کن!

 

۱۹ آپریل ۲۰۰۹