خانه

نشان خدای بزرگ

رضا فرمند

 

 

 

یک خدای بزرگ معنایش را در میان مردم باز می‌گذارد؛

و از شرم پرستش خود آب می‌شود

یک خدای بزرگ، بلند می‌گوید:

مرا بزرگ‌تر از نیازهاتان نیافرینید!

*

یک خدای بزرگ

روی حرف دخترکی حرف  نمی‌زند!

*

یک خدای بزرگ، فروتنانه می‌گوید:

من مرگ را نمی‌توانم معنا کنم

شما هر جور که خواستید زندگی کنید!

 

۱۴ آپریل ۲۰۰۹