خانه

ما دروغ شما را باور نمی‌کنیم

رضا فرمند

 


در دادگاه‌ِ دروغ

زندگی را از زیر پای انسانی به اتهام اندیشیدن کنار می‌کشند

تازه شیپور مهربانی و آزادی هم هستند
*

اینان کارکشتگان اعدام‌اند؛

در هرکجای دروغ می‌توانند داری به پا کنند!

*

سرشت ایمان‌اشان از چیست که به آسانی

شاخ و دندان دروغ درمی‌آورند

و آن‌ها را چنین بی‌پروا به همه نشان می‌دهند؟

*

سرشتِ ایمان‌اشان از چیست که با دروغ

ریسمان راستین اعدام می‌بافند

و در روز روشن با خیال اسوده

چشم‌های مادر بی‌گناهی را برای همیشه خاموش می‌کنند
*

ایمان، جور دیگری کور می‌کند

چگونه می‌توان هوش زندگی را در زن و زیبایی ندید؟

 *

-  ما می‌کُشیم تا قدرتِ ما در دژِ هراس پایدار بماند

ما بی‌حساب نمی‌کشیم؛

ما برای خدا می‌کشیم؛

ما پس از دعا می‌کشیم؛

ما حلال می‌کُشیم-

*

دروغ، صندلی را از زیر پای هراس کنار می‌کشد

دروغ، صندلی را از زیر پای قدرت کنار می‌کشد

***

شما پایه‌های حکومت‌ا‌‌تان را بر دروغ نهاده‌اید

به فکر فردایتان باشید

چرا که ما دروغ شما را باور نمی‌کنیم.

 

 

۲۹ ژانویه ۲۰۱۱