خانه

خوشبینی

رضا فرمند

 

 

دوست گل اگر می‌خواهی باشی

خود را همیشه سبز نگه‌ دار

دوست پرنده اگر می‌خواهی باشی

خود را همیشه بلند نگه دارد

* 

چشم‌ اکنون‌ات را از دود پشیمانی دور نگهدار

پشیمانی راهی‌ست که سوخته است

*

خوشبینی‌ شعری‌ست که بال می‌نویسد

خوشبینی شعری‌ست که گام می‌نویسد

خوشبینی آموختن دانش شتاب است

*

به هر چه بیاندیشی همان می‌شوی

چنان به اوج بیاندیش که اوج پست شود

چنان به قله بیاندیش که قله پله شود

*

درخت، آموزگار بزرگ خوشبینی‌ست

پرنده، آموزگار بزرگ خوشبینی‌ست

خوشبین اگر نباشی از گلی ساده واپس مانده‌ای

خوشبین اگر نباشی از پرنده‌ای کوچک واپس مانده‌ای

*

زیباترین‌هایت را پیدا کن

اکنون‌ات نباید از جان‌ات فروتر بماند

 

۲۸ آپریل ۲۰۰۹