خانه

هیچ کس کاری به کار باران ندارد

رضا فرمند

 

 

هیچ کس کاری به کار باران ندارد

 

جنب و جوش زنان و مردان و کودکان

خبر از رویدادی بزرگ می‌دهد

در میدان جزیره رونه*

کارگران، چادرهای سترگ بر پا می‌کنند

*

در چشم به هم زدنی

بازاری بلند و سرپوشیده

چرخ فلک‌های کوچک و بزرگ

و دکه‌های بازی

از میان و گوشه و کنار میدان سرمی‌زند

کامیونی کلان بستنی فروشی شده است

و کامیونی دیگر میدان تیربازی

*

گاه

گردشگری چترش را باز می‌کند

انگار می‌خواهد سر به سر باران بگذارد

مگرنه هیچ‌کس کاری به کار باران ندارد

 

۲۹ جولای ۲۰۱۱

-------------

* Rønne

رونه بزرگ‌ترین شهر جزیره‌ی بُرن‌هالم در دانمارک است.