خانه

هرچه می‌گویم اقرار کن!

رضا فرمند

 


هر چه می‌گویم تکرارکن! اقرار کن!

مگرنه گوشت و استخوان‌ات را

با دندان‌های ایمان‌امان دوباره می‌جویم!

*

هر چه می‌گویم تکرار کن! اقرار کن

مگرنه می‌دانی که ما در امور ناموسی شوخی نمی‌کنیم؛

و نشانی خواهر و مادر و همسرت را می‌دانیم

*

بگو که وجدان‌ات در زندان ما بیدار شده است؛

و ما از شرق و غرب و حقوق بشر مهربان‌تر بوده‌ایم

*

بگو که خودت خواسته‌ای که حرف بزنی

تا شاید از گناهان‌ات کم شود و سبک‌بار تر بمیری

*

بگو که با دشمن همدست بوده‌ای

و می‌خواستی که دین ما را از درون بپوسانی

بگو که در کار قاچاق بوده‌ای

بگو که در خانه‌ات شراب می‌انداخته‌ای

بگو که با زن همکارت سکس داشته‌ای

*

بگو که خودت به خودت شلیک کرده‌ای

تا ما را از چشم جهانیان بیندازی

بگو که خودت به خودت تجاوز کرده‌ای

تا آبروی ما را پیش کافران ببری!

*

بگو کز شلاق ما بوی مهر می‌آید

و هرچه خورده‌ای نوش جان کرده‌ای

*

بگو که ایمان ما چنان پهناور است که تجاوز در آن رنگ می‌بازد

بگو که ایمان ما چنان دراندشت است که دروغ در آن گم می‌شود

*

بگو که پول گرفته‌ای که می‌اندیشی!

بگو که پول گرفته‌ای که شیفته‌ی آزادی شدی!

هر چه می‌گویم تکرار کن!

اقرار کن!

 

۳ فوریه ۲۰۱۰