خانه

حق با زندگی‌ست خطر کن!

رضا فرمند

 

 

حق با زندگی‌ست خطر کن!

حق با خوشی‌ست خطر کن!

*

خطر کن تا زیبایی‌ات بشکفد

خطر کن تا پرهایت را بیابی

*

اوج از خطر بالاتر است

شاهین عشق باش و خطر کن!

*

بیرون حرف باش و هرچه می‌خواهی بگو!

بیرون شکست باش و تا می‌توانی بتاز!

*

کنار حقیقت به هر دری بزن

کنار حقیقت، دیوانه‌وار خطر کن!

*

واژه‌هایت را هر جور که می‌خواهی بباف

راه‌هایت را هر جور که می‌خواهی بکوب

*

خطر کن تا لذت پرواز را دریابی

خطر کن تا لذت شتاب را دریابی

*

در خود جایی بایست که نیافتی

در پیروزی‌ات بمان و خطر کن!

*

حق با خوشی‌ست خطر کن!

حق با زندگی‌ست خطر کن!

 

۲ آپریل ۲۰۰۹