خانه

همه می‌‌خواهند شهروند آزادی شوند

رضا فرمند

 


فریادِ دادخواهی مصری‌ها، تونسی‌ها

چقدر به فریاد ما شبیه شده است

در جستجوی آزادی انسان‌ها چقدر به هم مانند می‌شوند.

*

امروز دلم با مصریان شورش‌گر در میدان آزادی می‌تپید

امروز دریافتم که آگاهی ژرف‌تر از همه‌ی باورهاست

امروز دریافتم که آگاهی پهناورتر از همه‌ی کشورهاست

امروز دریافتم که همه می‌‌خواهند شهروند آزادی شوند

*

زنی مصری چون شاهین‌ای در آزادی پرواز می‌کند:

از تلویزیون کناره گرفتم

چرا که حقیقت را نمی‌توانستم بگویم.

*

مردی مصری از بوی آزادی چنان شوریده‌ست

که جان‌اش می‌بارد

*

زنی تونسی چون هوشی زیبا

در میان مردان، سربلند نشسته است؛

و فواره‌ی آوازش را تا آسمان فردا اوج داده است.

این زنان چقدر به زنان سبز می‌مانند

زنانی کز دیوار قرون وسطی پریدند؛

وز میان ددان و دیوان، فریادکشان تا وجدان جهان دویدند.

*

زنده باد اینترنت! زنده باد ماهواره‌ها!

چه بارانی دارد آگاهی:  

واژه‌ها‌ را می‌شکوفاند؛

و هر قطره را در جان به بار می‌نشاند!

*

چه بارانی دارد آگاهی:

چرکِ خرافه را از ژرفای باورها پاک می‌کند!

*

چه بارانی دارد آگاهی!

 

۶ فوریه ۲۰۱۱