خانه

اعدام پاسخ کدام پُرسش است؟

رضا فرمند

 


اعدام یعنی که ما پاسخ‌ همه‌ی پُرسش‌ها را می‌دانیم

وقتی که زندگی پُر از پُرسش‌های دشوار؛

پُر از پُرسش‌های بسته‌ است

اعدام پاسخ کدام پُرسش است؟

*

عدالت با این‌‌همه راهِ بسته چگونه تن به اعدام می‌دهد‍!

عدالت با این‌همه کاستی؛ با این‌همه نابسامانی

چگونه تن به اعدام می‌دهد!

چگونه می‌توان نازکی‌های زایش و پویش انسانی را

در جنگل جامعه دقیق معنا کرد؟

چگونه می‌توان سایه‌روشن ژن، هراس و آسایش را دُرست دید؟

*

جان آدمی که راه نیست که اگر نادرست بود برگردی

مرگ که راه ندارد

از مرگ چگونه کشته‌ای را نجات توان داد؟

*

- شما که می‌کشید جنایت است

ما که می‌کشیم عدالت است-

*

چگونه جامعه‌ای روشن می‌تواند در قانون‌اش داری به پا کند؟

چگونه جامعه‌ای روشن می‌تواند جنایت کند؟

چگونه جامعه‌ای روشن می‌تواند کینه‌ور باشد؟

*

اعدام، کور و سخت و بی‌فرداست!

 

۲۵ ژانویه ۲۰۱۱