خانه

دست وقت را بگیر

رضا فرمند

 

 

دست وقت را بگیر

مگرنه در وقت، گم می‌شوی!

*

من وقتم همیشه شتابان است

همین‌که به زنی می‌رسم دور می‌شوم

همین‌که به کودکی می‌رسم دور می‌شوم

همین‌که به شعری می‌رسم دور می‌شوم

*

جاذبه‌ی زمین همیشه بیدار است؛

و تپش‌های دل را به خویش می‌کشد

*

هنر، آرمان‌ها را از برودت زمین دور می‌کند

هنر، نیروی جاذبه‌ی خود را دارد

*

آدمیانی که وقت‌ا‌شان پَر می‌زند

اعتماد به نفس بیشتری دارند

*

دست وقت را بگیر

مگرنه در وقت، گم می‌شوی!

 

مارس ۲۰۰۹