خانه

چقدر با تو بودن زیبا بود!

رضا فرمند

 


چقدر مزیدن شتاب‌های تن‌ات زیبا بود

چقدر شناور شدن در روشنی اندام‌ات زیبا بود

در سُرین‌ات چیزی مقدس بود!

*

نان خانگی‌ات بوی روستا می‌داد

و اندام‌ات طعم شتاب‌های وحشی

چقدر با تو لمیدن، چقدر با تو پریدن زیبا بود!

*

هر هوسی داری بگو!

لمبرهایم را سخت‌تر بگیر؛

و دردم را در نوک‌ پستان‌هایم

بلندتر از فریادم گاز بگیر!

*

چقدر دانش هوس‌ات بالا بود!

چقدر با تو بودن زیبا بود!

 

۴ آپریل ۲۰۰۹