خانه

چقدر مصرف دروغ شما بالا بود

رضا فرمند

 


چقدر مصرف دروغ شما بالا بود

با ترکیب دین و دروغ

چه گندابِ وحشتناکی ساخته‌اید

*

پیش از شما دروغ، شرمی داشت

سرخ می‌شد؛ می‌لرزید

دروغ شما براستی که بی‌همتاست

*

در شطرنج دروغ شما، قدرت، خداست

و حقیقت، سربازی ساده

در شطرنج دروغ شما

هر مهره‌ای هر حرکتی که خواست می‌کند

*

زبان منطق‌اتان را با تازیانه بلند می‌کنید

پیام‌ ایمان‌اتان را با تفنگ شلیک می‌کنید

ساده‌ترین پُرسش‌ها را در تابوت‌های سکوت خاموش می‌کنید؛

و هر جسارتی را با ریسمان هراس به دار می‌کشید

دیدید که کم‌ آوردید!

شما که کیش‌اتان پاسخ همه‌ی زمان‌ها بود!

*

از کرسی بلند قدرت فریاد می‌زنید که حق با ماست

چرا که شلاق ما همیشه به دردِ شما می‌خورد

*

دیدید!

پوستین سختِ قبیله را نمی‌توان به شهر پرنده پوشاند

پوستین سختِ ایمان را نمی‌توان به زمان پرنده پوشاند

اکنون بیابان‌هاتان را از شش‌های شهر بردارید!

 

۱۹ فوریه ۲۰۱۱