خانه

به یاری شعرم برمی‌خیزم

رضا فرمند

 


دست به شعرهایم می‌گذارم و برمی‌خیزم

دست به آرمان‌هایم می‌گذارم و برمی‌خیزم

دست به پیروزی‌هایم می‌گذارم و برمی‌خیزم

دست به عشق‌هایم می‌گذارم و برمی‌خیزم

*

با نگاه به دریا آرزوهایم را شارژ می‌کنم

با نگاه به آسمان آرامشم را شارژ می‌کنم

*

دست به پستان زنی می‌گذارم و برمی‌خیزم

دست به سُرین زنی می‌گذارم و برمی‌خیزم

*

مرگ، اشتباه نمی‌کند

دست به مرگ می‌گذارم و برمی‌خیزم.

 

۲۴ فوریه ۲۰۰۹