خانه

باور کنی کوه می‌شوی!

رضا فرمند

 

 

باور کنی سبز می‌شوی!

باور کنی کوه می‌شوی!

باور کنی شتاب می‌گیری!

*

باور کن! گام‌های واژه‌هایت را پیدا کن!

باور کن! بال‌های واژه‌هایت را یپدا کن!

 

باور کن! تا هر کجا که خواستی بروی!

باور کن! تا هر کجا که خواستی بپَری!

*

پیرامون‌ات را نگاه کن:

پُر از مواد پرواز است؛ پُر از مواد نازک شعر

تو می‌توانی هر بالی را از زمان بیرون بیاوری

تو می‌توانی هر راهی را از زمان بیرون بیاوری

*

آرمان‌هایت نباید در بلندایی آسوده بنشینند!

بال‌های تو اگر عاشق باشند

هر اوجی را خواهند شکست

گام‌های تو اگر عاشق باشند

هر راهی را پشتِ سر خواهند گذاشت

*

تنها پرواز است که واژه‌ها را شعر می‌کند

تنها پرواز است که دوستی را عشق می‌کند

تنها پرواز است که زندگی را اوج می‌دهد

*

واژه‌ها را ببوس!

واژه‌ها دوستان راه‌اند

واژه‌ها را ببوس!

واژه‌ها دوستان پروازند

 

۲۰ آپریل ۲۰۰۹