خانه

با زور، هیچ پیامی را نباید به دل‌ها نوشت!

رضا فرمند

 


دین‌ای که انسان را پروانه نکند به چه درد می‌خورد؟

دین‌ای که سنگ را پرنده نکند به چه درد می‌خورد؟

دین‌ای که خنجر را غلاف نکند به چه درد می‌خورد؟

*

شاید وقت آن باشد که ما هم کمی به فکر خدا باشیم

و چند آیه‌ی امروزی برایش نازل کنیم:

 

با زور، هیچ پیامی را نباید به دل‌ها نوشت!

با تازیانه هیچ پیامی را نباید به تن‌ها نوشت!

با هراس هیچ پیامی را نباید به جان‌ها نوشت!

*

شاید وقت آن باشد که آسمان را دوباره برایش معنا کنیم

و بی‌کران کیهان را با تلسکوب‌ها‌ نشان‌اش دهیم

شاید وقت آن باشد که او را از کوه و غار و بیابان به شهر بیاوریم

و دخترک‌ای را به تربیت‌اش بگماریم

تا او دریابد که امروز کودکان هم از بهشت و دوزخ هشیارترند.
*

ما بلند می‌گوییم که خشونت را دیگر از هیچ خدایی نمی‌پذیریم

ما بلند می‌گوییم که هیچ خدایی نباید خود را بزرگ‌تر از مرگ بداند

وقتی که مرگ چنین گستاخ به همه جای زندگی سر می‌زند؛

و هر پیامبری را خاک می‌کند.

*

دین‌ای که انسان را پروانه نکند به چه درد می‌خورد؟

دین‌ای که سنگ را پرنده نکند به چه درد می‌خورد؟

دین‌ای که خنجر را غلاف نکند به چه درد می‌خورد؟

 

فوریه ۲۰۱۱