خانه

با پرچم برهنگی

رضا فرمند

 

 

زن جوان، برهنگی‌اش را چون کتابی

میان بی‌‌سوادان آزادی باز می‌کند

*

زن جوان برهنگی‌اش را چون چراغی

به راه‌های تاریک آزادی می‌تاباند

*

زن جوان سرافرازانه در برهنگی‌اش برمی‌خیزید

زن جوان بی‌باکانه در برهنگی‌اش می‌تابد

*

زن جوان نامش را بر برهنگی‌اش می‌نویسد

و آن را چون پرچمی بر فراز زندگی‌اش برمی‌افرازد

*

زن جوان از نگاه جهان بالا می‌رود

و برهنگی‌اش را چو دسته گلی به سوی آزادی پرت می‌کند

*

زن جوان با انرژی کلان برهنگی‌اش

معناهای سنگی جهان را هُل می‌دهد

تا برای آزادی‌اش جایی به پا کند

 

دسامبر ۲۰۱۲