خانه

آزادی مرتد شده است

رضا فرمند

 

 

 

زمین می‌چرخد و از مدار مذهب‌ها خارج شده است

زمین مرتد شده است!

*

آسمان‌ از هفت طبقه بالاتر رفته‌ است؛

و سقف کتاب‌های مقدس را به بیکران پرت کرده است

آسمان مرتد شده است!

*

زن، سرشت انسانی‌اش را بازیافته ‌است:

برهنگی‌اش را پُر کرده است

واژگان‌اش را پُر کرده‌ است

و هوش‌اش را زیباتر از مردان سوار می‌شود

زن مرتده شده است!

*

آزادی از هراس انگ‌ها بیرون آمده است

هر چیز و هر کس را با پُرسش لمس می‌کند

و با زنان و مردان می‌نوشد؛ می‌رقصد

آزادی مرتد شده است

***

زنده باد اینترنت که چرخه‌های پرسش را

در همه‌ی پندارها می‌گرداند و آن‌ها را تا  آزادی باز می‌کند

*

زنده باد آزادی که همه‌ی باورها را دور می‌زند؛

و نمی‌گذارد که هیچ خدایی، قدیسی سلاح بپوشد

 

زنده باد آزادی که معناها و انسان‌ها را آرام آرام می‌چرخاند

هر یک را در جایگاه راستین خود می‌نشاند

و هارمونی آرامشی می‌آفریند

*

گذشت آن زمان که کلمه دور بود

گذشت آن زمان که پُر از گوسفند بود

*

آی... چوپان‌های عهد عتیق!

انسان در زندان هیچ‌ دین‌ای زاده نمی‌شود

هی! هی تان!

پوست آزادی را می‌خاراند

 

۱۶ می ۲۰۱۲