خانه

از شکست اگر نیاموزی شکست می‌خوری!

رضا فرمند

 


شکست، تلخ‌ترین دوستِ انسان است!

از شکست اگر نیاموزی شکست می‌خوری!

*

همیشه باید بالای شکست پَر بزنی

همیشه باید پادزهر شکست‌ را داشته باشی

*

در هر شکست همیشه مُرواریدی‌ دُرُست می‌ماند

آن را باید بیرون بیاوری

*

در هر شکست، همیشه دریچه‌ای دُرُست می‌ماند

آن را باید دوباره بگشایی

*

در هر شکست، همیشه نهالی سبز می‌ماند

آن را باید دوباره بکاری

*

خاکِ شکست، همیشه بارور است

آن را باید دوباره بکاری

*

شکست، تلخ‌ترین دوستِ انسان است

از شکست اگر نیاموزی شکست می‌خوری!

 

۲ آپریل ۲۰۰۹