خانه

عاشق سکس‌ توام

رضا فرمند

 


از دوش آب بیرون می‌آییم و با برهنگی هم می‌آمیزیم
پاکیزگی اشتهای سکس را باز می‌کند
*
با سخن‌های شورانگیر، تنوره‌ی سکس را گرم می‌‌کند:
- عاشق سکس‌ توام؛ می‌شوراندم
هر وقت بخواهی می‌لیسم‌ات
*
او با لبهایش میان مرا می‌نوازد
و من عود خیس‌اش را با زبان و انگستانم دیوانه می‌کنم
و فوزافوزش را بلند می‌کنم
روی‌اش زیباترین گل‌ها می‌شود
وقتی که از تن‌ام سبز می‌شود
*
پیش از خواب می‌گوید:
در شب هر وقت بخواهی سوارم شو
هیچ شق خوبی نباید حرام شود! و می‌خندد!
*
هر سخنی را با بوسه‌ای مهر می‌زنیم
هر نوازشی را با بوسه‌ای مهر می‌زنیم
هر هماغوشی را با بوسه‌ای مهر می‌زنیم.

۴ اوت ۲۰۱۱