خانه

اکنون، خدایان هم آدم شده‌اند

رضا فرمند

 


زن فرزانه می‌گفت:

اکنون، خدایان هم آدم شده‌اند

دستگاهِ دروغ و خدائی‌‌اتان را برچینید

*

زن فرزانه می‌گفت:

ایمان سخت،

مومی‌ست که به هر دیو و دد و اهریمنی تبدیل می‌شود

*

زن فرزانه می‌گفت:

زورِ، تنگ‌ترین زندان‌هاست

شمشیر اگر مقدس باشد، بُمب اتم خداست!

*

زن فرزانه می‌گفت:

الماس معنا را اکنون همه‌ می‌توانند تماشا کنند

گذشت آن زمان که امیری، قدیسی الماس معنا را

به میل خود بُرش می‌داد و تاج زورش را با آن می‌آراست

*

زن فرزانه می‌گفت:

دین، همیشه زن را نادرست خوانده است

عرفان، همیشه زن را نادرست نوشته است

*

زن فرزانه می‌گفت:

در جهان دیجیتالی

در جهان چرخش معنا

دین است که معنای‌اش را کامل می‌کند

عرفان است که معنای‌اش را کامل می‌کند

مگرنه زن همیشه کامل بوده است!

*

زن فرزانه می‌گفت:

دین‌ات را در دل هرجور که می‌خواهی بپوش؛

و با خدای‌ات هرجور که می‌خواهی خلوت کن

اما آزادی را به زور، مؤمن نکن!

*

زن فرزانه می‌گفت:

زور، زبان دوران سنگی‌ست

باورهایت را روی میز آزادی بگذار

تا هر که دوست دارد بردارد

*

زن فرزانه می‌گفت:

اکنون، خدایان هم آدم شده‌اند

دستگاهِ دروغ و خدائی‌‌اتان را برچینید

 

اوت ۲۰۱۱