خانه

آفرین، هدیه‌‌ای فردایی‌ست

رضا فرمند

 

 

آفرین! غنچه‌ای‌ست که درجان‌، رفته‌رفته باز می‌شود!

*

آفرین، هدیه‌‌ای فردایی‌ست

آفرین‌ای کز جان برخیزد به گردش شتاب می‌افزاید

آفرین‌ای کز جان برخیزد

یک هدیه‌ی بهاری‌ست

*

آفرین، نوازش هشیاری‌ست

آفرین، نوازش شتاب است

آفرین، نوازش پرواز است

*

مادر به هر پَرش کودک آفرین‌ای می‌گوید؛

و او را می‌بالاند؛ اوج می‌دهد

*

آفرین، مدالی از عشق است

آفرین! یعنی که تو می‌توانی گل شوی

*

آفرین! غنچه‌ای‌ست که در جان،‌ رفته‌‌رفته باز می‌شود!

 

۱۵ آپریل ۲۰۰۹