خانه

زن افغان

رضا فرمند

 

   

۱  

زن افغان از مردن، خسته است!

زن افغان از نزیستن، خسته است!

*

زن افغان از افتادن‌ها خاک‌تر است!

زن افغان از ‌لت و کوب‌ها داغان‌تر است!

نازکی‌اش گذرگاهِ گرازهای وحشی دین بوده است!

*

دیوان از پشت کوه ایمان همیشه به زندگی‌اش می‌تازند

و معنای‌اش را در غارهای تاریک

هر جور که خواستند تفسیر می‌کنند

*

زن افغان از مردن خسته است!

زن افغان از نزیستن، خسته است!

 

۲

به زن افغان،

گدازه‌ی مرگ نوشانده‌اند:

زندگی‌اش بخار می‌شود!

 

- بمبی به خانه‌امان افتاد:

پدرم را کشت؛‌ شوهرم را کشت

 

شب‌ها نمی‌توانم بخوابم؛

لب‌هایم می‌پَرد؛ دستِ چپ‌ام بالا نمی‌آید؛

گوش‌ام نمی‌شنود؛

هر چه می‌خورم تُرش می‌کنم؛

در گلوی‌ام چیزی‌ست که نمی‌توانم قورت بدهم

دکتر گفت عصبی‌ست!

تنهایی تنگ‌ام می‌شود

با اینهمه با هیچکس نمی‌توانم راحت باشم

*

به زن افغان

گدازه‌ی مرگ نوشانده‌اند:

زندگی‌اش بخار می‌شود!

 

۵ مه ۲۰۰۷