خانه

و شعر آسان نیست!

رضا فرمند

 


زندگی به آسانی آب است

و آب، آسان نیست!

 

زندگی به آسانی نان است

و نان، آسان نیست!

 

زندگی به آسانی آسودن است 

و آسودن، آسان نیست!

 

زندگی به آسانی خندیدن است

و خندیدن آسان نیست!

 

زندگی به آسانی بالیدن است

و بالیدن آسان نیست!

 

زندگی به آسانی کوچیدن است

و کوچیدن، آسان نیست!

 

زندگی به آسانی عشق است

و عشق، آسان نیست!

  

زندگی به آسانی هماغوشی‌ست

و هماغوشی، آسان نیست!

  

زندگی به آسانی شعر است

و شعر، آسان نیست!

 

کپنهاک، فوریه، ۲۰۰۶