خانه

سفر، همیشه جوان است

رضا فرمند

 


پنجره‌ی بزرگ سفر با تو همه جا می رود؛

چون دوستی که تمام نمی شود

*

سفر که شتاب می‌گیرد زندگی کوچک می‌شود

و تو می‌توانی آن را به هر سويی بچرخانی و تماشایش کنی.

 *

همینکه گام برداری سفر به راه می‌افتد

سفر، شیفته‌ی چهر‌ه‌های تازه است

سفر، همیشه جوان است!

*

سفر که شتاب می‌گیرد بند ستبرعادت پاره می‌شود

و تو به ناگهان پرواز می‌کنی

*

سفر، پُرسش‌های سخت زندگی را

از پنجره‌ی قطار بیرون می‌اندازد؛

و یا آنها را در هواپیما، نرم و سبُک می‌کند

 

سفر، در نگاه‌ها و گام‌ها می‌تپد

و چون کودکی  روی منظره‌ها می‌دود

 

سفر، زندگی را می‌چرخاند؛ می‌چرخاند

و یادهای پرت و دوردست را به دسترس شعر می‌آورد

*

پنجره‌ی بزرگ سفر با تو همه جا می رود؛

چون دوستی که تمام نمی‌شود.

 

سوئد‌، ۲۰۰۶  
----------------------------------------------

* می ترسم جهان بزرگ نباشد

و راهها تمام شود

(می‌ترسم، انتظار ۱۹۸۷)