خانه

پس زنان ایرانی زنده‌اند

رضا فرمند

 


در غرب، رشته‌ای نیست که که زنان ایرانی

سینه‌ریز افتخاری از آن نساخته باشند

و هنری نیست که زبان دشوارش را

خوب نیاموخته‌ باشند

پس زنان ایرانی زنده‌اند؛

و تنها آب و هوا و آفتاب فرهمند می‌خواهند!

*

در غرب، رشته‌ای نیست که زنان ایرانی

در بلندترین شاخه‌هایش نشکفته باشند

و پیشه‌ای نیست که فوت و فن‌اش را

خوب نیاموخته باشند

پس زنان ایرانی زنده‌اند

و تنها آب و هوا و آفتاب فرهمند می‌خواهند!

*

پس زنان ایرانی می‌توانند همبالای زندگی باشند

چنانچه در آرمان‌هاشان برخیزند!

 

پس زنان ایرانی می‌توانند از دویدن‌ها پَربکشند؛

از پریدن‌ها اوج بگیرند؛

و هر شتابی را پشتِ سر بگذراند.

پس زنان ایرانی زنده‌اند

و تنها آب و هوا و آفتاب فرهمند می‌خواهند!

 

۲۲ آپریل ۲۰۰۷