خانه

کودک

رضا فرمند

 


کودک از همه‌ی پُرسش‌ها پیش‌می‌افتد

هیچ شتابی نمی‌تواند کودک را پشتِ سر بگذارد

هیچ راه‌ِ دشواری نمی‌تواند به پای کودک بپیچد

*

کودک از شگفتی آینده چه کم دارد؟

کدام سخن آینده را کودک در نمی‌یابد؟

بلندترین اندیشه‌های مادر را کودک به آسانی خم می‌کند

*

کودک، از پُرسش‌های خودش بالا می‌رود؛

و پاسخ‌های خودش را می‌جوید.

کودک از همه‌ی آرمان‌های ما بلندتر است

و از همه‌ی پاسخ‌های ما سرشارتر

 

کودک را نباید از خود آکند

با کرانه‌های خود نباید کودک را در میان گرفت

در برابر کودک، راه باید شده راه!

*

من کودکی ندارم!

با این‌همه، از نگاهِ کودکان، بارها تَرَک خورده‌ام!

*

چشم‌های کودک را نمی توانی که نخوانی!

همه‌ی سخن‌ها در برابر کودک سکوت می‌کنند

همه‌ی گام‌ها در برابر کودک درنگ می‌کنند

گام‌های کودک می‌اندیشند!

گام‌های کودک فرزانه‌اند!

 

کپنهاک، ۲۰۰۶

-----------------------------------

*Your children are not your children…

You may give them your love but not your thoughts

 

Khalil Gibran, The Prophet