خانه

جفت‌ها

رضا فرمند

 


جفت‌ها یکدیگر را از هجوم زندگی پاس‌ میدارند.

*

جفت‌ها جور دیگری با زمان کنار می‌آیند

و اگر بپرسی که زندگی چیست،

زود به روی هم نگاه می‌کنند!

*

جفت‌ها در واژه‌های هم می‌آسایند؛

در چشم‌های هم می‌آسایند

و نگاه‌هاشان در فضا یکی‌ می‌شود.

*

جفت‌ها پروایی از زمان ندارند

چرا که چشم‌هاشان از هم پُر است

*

جفت‌ها زندگی یکدیگر را نرم می‌کنند

و آنقدر واژه‌های هم را جابه‌جا می‌کنند

که راه‌های بوسه‌ها و پُرسش‌هاشان باز بماند.

*

جفت‌ها به واژه‌های هم می‌کوچند؛

و پالونه‌ی پیشامد‌های تلخ و ناگوار هم می‌‌شوند!

*

جفت‌ها یکدیگر را از هجوم زندگی پاس‌ میدارند.

کپنهاک، ژانویه ۲۰۰۷