خانه

افغانستان

رضا فرمند

 

 

در افغانستان

نان از دین، تهی‌دست‌تر است

و دین از نان

*

افغانستان، دین را تنگ پوشیده است!

افغانستان، دین را کور پوشیده است!

افغانستان هنوز از شکل مار بیرون نیامده است:

گنجینه‌های باستانی‌اش را الئه واکبر گویان نابود می‌کند؛

موسیقی‌اش را با تانگ له می‌کند؛

و آینده‌اش را در زن به بند می‌کشد.

*

در افغانستان

نان از دین تهی‌دست‌تر است

و دین از نان