خانه

ناموس

رضا فرمند

 


ناموس گل کجاست؟

در رنگ‌اش باید باشد؛ در بوی‌اش.

 

ناموس هندوانه کجاست؟

در شیرینی‌اش باید باشد؛‌ در قرمزی‌اش!

 

ناموس خروس کجاست؟

در تاج‌اش باید باشد؛ در قوقولی قوقوی‌‌اش!

 

ناموس مرغ کجاست؟

در تخم‌اش باید باشد.

 

ناموس گاو کجاست؟

در پستان‌های پُرشیرش اگر ماده باشد؛

و در شاخ‌های تیزش اگر نر باشد

 

ناموس سگ کجاست؟

در پوزه‌اش باید باشد؛

و در هزاران هزار حس بویایی‌اش

 

ناموس پشّه کجاست؟

در نیش‌اش باید باشد؛ در وزوزش!

 

ناموس فلفل کجاست؟

در تیزی‌اش باید باشد!

 

ناموس خیابان کجاست؟

در آسفالت‌اش باید باشد

 

ناموس ایمان کجاست؟

در گوش‌اش باید باشد؛ در چشم‌اش!

 

ناموس انسان کجاست

در آزادی‌اش باید باشد!

 

کپنهاک، ۲۰۰۳