خانه

عرفان

رضا فرمند

 

۱
شمس و مولوی از پس هفتسد قرن
الله الله گویان
واژه های پوکِ معاصر را
گِردِ خود و خدا و هیچ
می چرخانند.

  ۲

چوب ها را  موریانه ها پوک می کنند

و واژه ها را شاعران عارف!

 

۳

عرفان

پُرسش ها را می بندند
و جان ها را به هیچ می گشاید.