خانه

دریغ از عاشقی که جنتلمن نیست

 
 


با من باشی دوستت دارم!

با من نباشی دوستت ندارم؛

و دوستت نباید داشت!

آه...

دریغ از عاشقی که جنتلمن نیست!

*

با من باشی، مریم زمانهایی

و دستِ ناموس هیچ روستایی

به گوهر والای‌ات نخواهد رسید!

 

با من نباشی آبروی‌ات را

در قبیله ها و دهکده ها خواهم ریخت

و جغرافیای مادگی‌ات را

به دیوارهای سختِ غیرت خواهم آویخت

آه...

دریغ از عاشقی که جنتلمن نیست!

*

با من باشی، زمان چیست؟ زمین کدام است؟

با هم اخلاق تازه‌ای می سازیم؛

و هوسهامان را جشن می گیریم.

 

با من نباشی، غیرت سنگی سده‌ ها را

با فریادهایم، بیدار خواهم کرد

و خالهای برهنگی‌ات را که با هوسم چیده‌ام

به رسوایی خواهم پاشید.

آه...

دریغ از عاشقی که جنتلمن نیست!

 

 

کپنهاک مه ۲۰۰۶