خانه

رضا فرمند

 دانمارک

 

 

دانمارک...!

در واژگان‌ات

هنوز نمی توانم آسوده‌دل بیارام‌ام

و به نگاه‌ات هنوز

                          خو نگرفته‌ام!

 

با این همه،

همیشه تو را دوست داشته‌ام!

در تو، واژگان

هر معنایی را

بی هراس به دست می گیرند!