خانه

دمکراسی هماغوشی

رضا فرمند

       

از سرشت دوست‌داشتن

تمکین

دمکراسی هماغوسی

آذرخش آبی عشق

 عشق و گاو و هویج

شعر، وحشی‌ترین یارهاست

عشق و نان

عشق و هورمون‌ها

 خانواده‌‌ی یک‌نفره

عشق و غرور

معماری جنون، دشوار است!

دمکراسی دوست‌داشتن

   

پالونه‌ای از زندگی

بلور سحرآمیز