خانه

دمکراسی دوست‌داشتن

رضا فرمند

 


چقدر باید واژه‌‌تکانی کرد

تا دمکراسی دوست‌داشتن برپا شود!

*

نوازش، همه‌ی واژه‌ها را

روی موی و پوستِ بدن، حس می‌کند

نوازش را دستِ کم نگیر!

*

بوسه، همه‌ی خارها را می‌‌آموزد

همه‌ی گل‌ها را می‌آموزد

بوسه را دست کم نگیر!

*

هماغوشی با شعله می‌اندیشد؛ با واژه می‌اندیشد؛

هماغوشی که بالید

کاری به رقص آتش‌هایش نداشته باش!

*

چقدر باید واژه‌‌‌تکانی کرد

تا دمکراسی دوست‌داشتن برپا شود!

 

زمان سرایش: ۱۴ دسامبر، ۲۰۰۷

زمان چاپ: ۳ می، ۲۰۰۸