خانه

عشق و هورمون‌ها

رضا فرمند

 


واژه‌ها هورمن‌ها را باسواد کرده‌اند!

*

خون است که عشق می‌ورزد و واژه‌ها را گیچ می‌کند

پیام نازک هورمن‌هاست که ناگهان

در لرزش صدا پخش می‌شود

*

عشق، معنای ژرف خون است

عشق، معنای ژرف آرمان‌هاست

عشق، معنای ژرف زندگی‌است

نگاه‌های سرگردان است که عاشق می‌شود

*

با اینهمه

واژه‌ها نمی‌گذارند که هورمن‌ها

همیشه حرف آخر را بگویند

واژه‌ها همسخن می‌خواهند

*

نان، تنها یکی از خوراک‌های عشق است

تن، تنها یکی از پهنه‌های عشق است

واژه‌ها خوراک می‌خواهند

واژه‌ها نیازمند پروازند

*

واژه‌ها هورمن‌ها را با سواد کرده‌اند!

 

۲۵ دسامبر، ۲۰۰۷