خانه

عشق و غرور

 رضا فرمند

 


غرور، سنگرگاه است؛‌

در برابر کسی که دوست‌ات ‌دارد

غرور یعنی چه؟

*

غرور، پیله‌ای سنگی‌ست

در برابر کسی که پروانه‌ات می‌خواهد

غرور یعنی چه؟

*

غرور، پناهگاه است؛‌

در برابر کسی که برای تو می‌میرد

غرور یعنی چه؟

*

غرور، سپر واژه‌هاست

در برابر کسی که آرمان‌هایت را اوج می‌دهد

غرور یعنی چه؟

 

۲۴ نوامبر ۲۰۰۷

------------------------

چاپ: ۵ ژوئین، ۲۰۰۸