خانه

عشق و گاو و هویج

رضا فرمند

 


در ایران‌زمین

گاو را می‌پرورند و عشق را نه

هویج را می‌کارند و عشق را نه

کفتر را می‌بالانند و عشق را نه

*

در ایران‌زمین

زن را مثل جنس پُرخطری حراج می‌کنند

و او را زودتر از گاو و گوسفند و قاطر

خرید و فروش می‌کنند

*

در ایران‌زمین

جهازی هم روی زن می‌گذارند

تا از شَّر بار بلورین ناموس‌‌اش خلاص شوند.

*

در ایران‌زمین

با کمی نان و چند دعا

همه‌چیز را ناگهان به همه‌چیز می‌چسبانند

و حجله‌ی عروس می‌سازند

*

در ایران‌زمین

تن  را در شیب سرنوشت رها می‌کنند

و عشق را از بام‌ خیسِ شبان‌گاهان

به ستاره‌های دور، پرت می‌کنند

 

۱۴ دسامبر، ۲۰۰۷