خانه

از سرشت دوست‌داشتن

رضا فرمند

 


دوستت‌ دارم! دو واژه‌ی ماه‌گون وحشی‌ست

دوستت دارم نشان هوش دل است

نشان هوش دیوانگی‌ست!

*

دوستت دارم! گونه‌ای پُرسش است

گونه‌ای خواهش است

*

دوستت دارم باید دانا باشد

دوستت دارم باید توانا باشد

*

دوستت دارم باید از همهمه‌ی‌ خیابان‌ها گذشته باشد

دوستت دارم باید از هلهله‌ی جشن‌ها‌ گذشته باشد

*

دوستت دارم باید با اوج و فرود واژه‌ها آشنا شده باشد؛

و پرسش‌های بلند را پُشتِ سر گذاشته باشد

*

دوستت دارم باید گلی باشد

کز همه‌ی واژه‌ها شکفته شده باشد

*

دوستت دارم باید بوی اوج بدهد

دوستت دارم باید از همه سو باز باشد

*

دوستت دارم نباد پُرسش‌های مکنده داشته باشد

دوستت دارم باید سبُک باشد و چون پروانه‌ای برخیزد

*

دوستت دارم! دو واژه‌ی ماه‌گون وحشی‌ست

دوستت دارم نشان هوش دل است

نشان هوش دیوانگی‌ست!

 

۲۴ دسامبر ۲۰۰۷