خانه

Audio files

Reza farmand

 

مادرم زیبا نشد با صدای شاعر

-----------------
مادرم زیبا نشد.

(دکلمه‌ی خانم سایه مستان)

*

کیمیا خاتون

*

کیمیا و گند مقدس نمک

*

زن، کهربای آزادی‌ست!

*

اوج یک پله‌‌ است

*
اسطوره‌ی دوعا

*

خون شکسته‌ی دوعا

*

سنگسار طاووس فردا

*

تجاوز

*

هولوکاست

*

شانزه لیزه

*

باستیل

*

جهان نباید زور بگوید

*

زنان نقابپوش هرمزگان

*

حرمت نازک ترانه

*

کفل دمکرات مهوش

*
کتاب ایران ورق می‌خورد

*
اسطوره‌ی ندا

*

ترانه خواهر شعرم
*
زن افغان

*
زنده باد اینترنت

*
قلب زمان همیشه اکنون است

*
از شکست اگر نیاموزی شکست می‌خوری

*
در وقت هرچه بکاری سبز می‌شود

*
استرس

*
تمکین

*
بدون پریدن به شعر نخواهی رسید

*
دلتنگی سونامیایی

*
عشق و گاو و هویچ

*
دمکراسی هماغوشی

*
واژن

*
چوچوله

*
خطابه‌ی واژن

 

با روزهای مرگ هدایت

 

از زندگی

 

رامین و سهند جان‌اش

 

تارعنکبوت عرفان

 

ناموس

 

سکوت همیشه باز است

 

هماغوشی

 

گرینلند

 

اکنون خدایان هم آدم شده‌اند

 

عشق زمینی